Azytromycyna do wtórnej prewencji zdarzeń wieńcowych cd

Śmierć z przyczyn sercowych obejmowała zgon z powodu arytmii, ciężką zastoinową niewydolność serca, wstrząs kardiogenny lub zawał mięśnia sercowego. Nieprzewidziany nagły zgon w przypadku braku przyczyny niekardiologicznej uznano za śmierć z powodu choroby niedokrwiennej serca. Śmierć w ciągu 30 dni po rewaskularyzacji wieńcowej została uznana za spowodowaną chorobą niedokrwienną serca, o ile nie zidentyfikowano innej przyczyny niezwiązanej z procedurą ani z chorobą wieńcową. Składniki pierwotnego punktu końcowego analizowano osobno. Wstępnie zdefiniowane drugorzędne punkty końcowe obejmowały udar, zapaść sercową, a następnie resuscytację, endarterektomię tętnicy szyjnej, rewaskularyzację obwodową i zgon z dowolnej przyczyny. Uczestnicy, u których wystąpiło zdarzenie niezwiązane ze śmiercią, obserwowano do końca badania, tak aby łączna częstość poszczególnych zdarzeń stanowiących główny punkt końcowy mogła być porównywana między grupami leczonymi.
Testy laboratoryjne
Próbki krwi pobrano od wszystkich uczestników przy rejestracji. Przebadano je pod kątem obecności przeciwciała przeciwko C. pneumoniae w frakcjach surowicy IgG i IgA w teście mikroimmunofluorescencji12 oraz cholesterolu całkowitego, cholesterolu o dużej gęstości i cholesterolu lipoprotein o małej gęstości.
Analiza statystyczna
Obliczenia
Przy obliczaniu wielkości próby przyjęto, że wskaźnik pierwotnego punktu końcowego wynosiłby 6,5 procent rocznie w grupie placebo, na podstawie wcześniejszych badań. Przy pomocy tego oszacowania, planowana wielkość próbki wynosząca 4000, przy średniej obserwacji 4,0 lat, pozwoliła 98% mocy wykryć 25-procentową redukcję i 85-procentową moc, aby wykryć 20-procentowe obniżenie wskaźnika pierwotnego punkt końcowy przy dwustronnym poziomie istotności 0,05.
Analizy danych opierały się na podejściu do zamiaru leczenia. W pierwotnej analizie czas do pierwotnego punktu końcowego w grupie azytromycyny był porównywany z czasem w grupie placebo przy użyciu testu log-rank. Komponenty pierwotnego punktu końcowego i drugorzędowych punktów końcowych zostały podobnie przeanalizowane. Dane uczestników zostały ocenzurowane w dniu ostatniego kontaktu lub daty śmierci. Ostateczne wizyty miały miejsce w ciągu trzymiesięcznego okresu od października do 31 grudnia 2003 r. Model proporcjonalnych hazardów Coxa został wykorzystany do obliczenia współczynników ryzyka i procentowej redukcji ryzyka [100 × (1 – współczynnik hazardu)]. Krzywa przedstawiająca skumulowaną szybkość pierwotnego punktu końcowego została oszacowana metodą limitu dla produktu (Kaplan-Meier).
Wskazówki dotyczące monitorowania bezpieczeństwa i zatrzymywania
National Heart, Lung and Blood Institute powołał niezależną radę monitorującą dane i bezpieczeństwo. Badanie zostało przeprowadzone w ramach aplikacji badawczo-new-lekowej z Food and Drug Administration (FDA). Instytucjonalna komisja rewizyjna w każdym miejscu zatwierdziła protokół.
Rada monitorująca dane i bezpieczeństwo monitorowała badanie pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności. Aby zachować ogólny błąd typu I, zastosowano sekwencyjne podejście grupowe w celu określenia tymczasowych granic monitorowania w celu zatrzymania badania ze względu na wykazanie wyższości azytromycyny nad placebo przy użyciu testu log-rank. Zaplanowane okresowe analizy przeprowadzono, gdy wystąpił około jeden kwartał, połowa i trzy czwarte spodziewanej liczby zdarzeń, na poziomie istotności 0,0017, 0,0020 i 0,0023
[podobne: zaburzenie schizoafektywne, złamanie nosa objawy, schizofrenia u dzieci ]
[podobne: osteoprotegeryna, martwicze zapalenie powięzi, martwica trzustki ]