Codziennie w porównaniu do potrzebnych kortykosteroidów w łagodnej, długotrwałej astmie ad

Poranny PEF, powszechnie stosowany i solidny wskaźnik niedrożności przepływu powietrza, był głównym wskaźnikiem wyniku. Drugorzędne wyniki obejmowały częstość zaostrzeń astmy, liczbę dni straconych z pracy lub szkoły, liczbę dni wolnych od objawów, jakość życia związaną z astmą oraz panel pomiarów fizjologicznych i biologicznych aktywności astmy. Metody
Pacjenci
Pacjenci byli rekrutowani w okresie od lutego 2000 r. Do maja 2002 r. W sześciu ośrodkach z wykorzystaniem wcześniej opisanych metod i sprzętu. [18] Protokół został zatwierdzony przez instytucjonalną komisję odwoławczą każdego centrum, a od każdego uczestnika uzyskano pisemną świadomą zgodę. Kryteriami włączenia były astma zdiagnozowana przez lekarza, wiek 18 do 65 lat, a FEV1, mierzony ponad cztery godziny po ostatnim zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela, który wynosił co najmniej 70 procent przewidywanej wartości. Wszyscy pacjenci mieli wzrost FEV1 o co najmniej 12 procent i co najmniej 200 ml po inhalacji albuterolu lub spadek FEV1 o co najmniej 20 procent po wdychaniu stężenia metacholiny poniżej 16 mg na mililitr (PC20; stężenia wskazują na większą reaktywność).
Kryteria wyłączające obejmowały palenie papierosów, infekcje dróg oddechowych lub stosowanie kortykosteroidów w ciągu ostatnich sześciu tygodni oraz hospitalizację lub dwie lub więcej wizyt w oddziale ratunkowym na astmę w poprzednim roku. Pacjenci kwalifikujący się do wizyty kontrolnej zostali poinstruowani w zakresie korzystania z elektronicznego szczytowego przepływomierza (AirWatch, ENACT Health Management Systems) i otrzymali dzienniczek do rejestrowania porannego i wieczornego PEF, objawów astmy, nocnych przebudzeń związanych z astmą i tak potrzebnego albuterolu posługiwać się. Zostali poinstruowani, aby wziąć jedno zaciągnięcie z inhalatora suchego proszku z dozownikiem placebo (Turbuhaler, AstraZeneca), który był identyczny z urządzeniem stosowanym do dozowania wziewnego budesonidu i jedną tabletkę placebo (identyczny wygląd do zafirlukastu) dwa razy dziennie .
Pacjenci zapisywaliśmy do szpitala tylko wtedy, gdy ich zapisy w dzienniku i wyniki podczas wizyt w ciągu następnych czterech tygodni spełniały kryteria łagodnej uporczywej astmy (samodzielne leczenie agonistą beta ponad dwa dni w tygodniu, nocne przebudzenie związane z astmą trwające dłużej niż dwa dni miesiąc lub zmienność w PEF od 20 do 30 procent). Oprócz przyjęcia wyjściowej wartości FEV1 wynoszącej zaledwie 70 procent przewidywanej wartości, wykluczono pacjentów, którzy spełnili kryteria dotyczące utrzymującej się umiarkowanej astmy (tj. Codzienne samoobsługowanie agonistą receptorów beta, nocne pobudzenie raz w tygodniu lub więcej niż 30 procent zmienności w PEF) .1 Rejestracja wymagała co najmniej 70 procent przestrzegania prowadzenia dziennika, użycia Turbuhaler (przez zliczenie liczby dawek pozostałych w inhalatorze) i używania tabletek (ustalonej na podstawie liczby pigułek i przez monitorowanie ekspozycji na leki z leków [eDEM, Aardex] czasu i daty każdego otwarcia butelki na pigułki) .13 Dokonano pomiarów śladu środowiskowego produktu, a dzienniki przechowywano przez cztery tygodnie w okresie docierania, w punkcie środkowym badania oraz pod koniec badania. badania.
Protokół
Po wejściu wszyscy pacjenci otrzymali 10 minut szkolenia w planach leczenia astmy opartej na objawach (szczegóły planu znajdują się w Dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org)
[hasła pokrewne: profilaktyka poekspozycyjna, diastaza we krwi, martwica balsera ]
[hasła pokrewne: apo napro cena, alteplaza, apiksaban ]