Rodzinny nowotwór związany z polimorfizmem w ARLTS1 ad 6

Pozycja użytej sondy do odczytu jest zaznaczona gwiazdką. W doświadczeniach wykorzystano chłoniaka Burkitta (AS283), ostrą białaczkę limfocytową T (HSB2) i białaczkę włochatokomórkową (MOT). Panel C przedstawia korelację między poziomem ekspresji ARLTS1, analizowanym za pomocą analiz reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkryptazą i stopniem metylacji miejsca cytydyny-fosforanu-guanozyny (CpG), analizowanego przez sekwencjonowanie wodorosiarczynem w parach próbek tkankę guza płuca i prawidłową tkankę ze świeżego guza, próbki krwi od pacjentów z CLL (CLL 120, CLL 188 i CLL 222) i inne linie komórek nowotworowych. Białe i czarne kwadraty oznaczają odpowiednio niemetylowane i metylowane dinukleotydy CpG, a także szare kwadraty częściowo metylowane miejsca CpG. Jako kontrolę wykorzystano transformowane wirusem limfoblastoidalne linie komórkowe Epstein-Barr. N oznacza normalne i guza T. Analiza RNA z normalnych krwiotwórczych i stałych tkanek za pomocą sondy ARLTS1 ujawniła powszechną ekspresję transkryptu 2,2 kb i dodatkowych transkryptów 1,3- i 5,5-kb wynikających z zastosowania różnych miejsc poliadenylacji. Northern blotting, półilościowy test łańcuchowej reakcji polimerazy z odwrotną transkryptazą lub oba wykazywały obniżenie lub brak ekspresji ARLTS1 w 4 z 16 świeżych próbek guza (2 z 7 raków płuc i 2 z 9 próbek komórek CLL), dla których cDNA, RNA lub oba były dostępne w porównaniu z poziomami ekspresji w ich normalnych odpowiednikach (Figura 2).
Przeanalizowaliśmy guzy, aby ustalić, czy ARLTS1 jest regulowany w dół poprzez hipermetylację przypuszczalnego promotora, który został zlokalizowany przez komputerowe przeszukiwanie pierwszego egzonu (zasady 10 do 59 cDNA). W badaniu Southern blotting świeże próbki nowotworów o niskim poziomie lub braku ekspresji ARLTS1 wykazały wyższy poziom metylacji niż normalne tkanki lub guzy z prawidłowym poziomem ekspresji. Najbardziej 3 powtórzenia cytydyny-fosforanu-guanozyny (CpG) zostały zmetylowane zarówno w tkankach normalnych, jak i nowotworowych, bez korelacji między stopniem metylacji a poziomem ekspresji ARLTS1, podczas gdy 5. CpG zlokalizowane w pobliżu promotora były różnie metylowane (Figura 2C). Jeden gruczolak tarczycy z heterozygotyczną mutacją C65T (Ser22Leu) wykazywał również hipermetylację. Traktowanie komórek A549 (Figura 2A) i H1299 (dane nie przedstawione) komórek raka płuc z decytabiną zwiększyło poziomy ekspresji ARLTS1 do poziomów podobnych do tych w normalnym płucu (Figura 2A).
Indukcja apoptozy w Vivo metodą pełnej długości ARLTS1
Figura 3. Figura 3. Wpływ ARLTS1 na tumorogenność komórek A549. Panele A i B pokazują przywrócenie ekspresji ARLTS1, zidentyfikowanego przez Northern blotting i Western blotting, odpowiednio, przez transfekcję minigenu do A549. Panel C przedstawia przykład nowotworzenia u myszy nagich. Łącznie 106 komórek z komórek dzikiego typu A549, komórki A549 transfekowane pustym wektorem pMV7 i kilka transfekowanych klonów eksprymujących cDNA pełnej długości (FL) i stop (Stop) wstrzyknięto podskórnie w trzykrotnych eksperymentach. Panel D pokazuje nowotwory od myszy nagich. Pokazano masę guzów dla dziewięciu analizowanych klonów we wskazanym czasie
[podobne: hi kwas, martwica balsera, papka barytowa ]
[podobne: apo napro cena, alteplaza, apiksaban ]