Antybiotyk Leczenie Chlamydii pneumoniae po ostrym zespole wieńcowym czesc 4

Alokacja leczenia była oparta na centralnym systemie randomizacji, w którym leczenie przypisano zgodnie z metodą randomizowanych bloków permutacyjnych pacjentów, stratyfikowanych według ośrodka. Dwie niezależne oceny skuteczności i bezpieczeństwa zostały przeprowadzone przez niezależną radę monitorującą dane i bezpieczeństwo. Zasady wczesnego ustania z powodu wyższości któregokolwiek leczenia nie zostały wcześniej sprecyzowane. Wszystkie analizy skuteczności opierały się na zasadzie zamiaru leczenia. Szacunki dotyczące współczynników ryzyka i powiązanych 95-procentowych przedziałów ufności dla porównania gatyfloksacyny z placebo uzyskano za pomocą modelu proporcjonalnych hazardów Coxa, z randomizowanym traktowaniem jako zmienną towarzyszącą i stratyfikacją według grupy statyn. Przy projektowaniu czynnikowym dwa na dwa przeprowadzono test na interakcję ze statynami i nie stwierdzono interakcji z grupami otrzymującymi leczenie statynami. Badacze zaprojektowali próbę i mieli swobodny i pełny dostęp do danych. Badanie zostało zaprojektowane przez TIMI Study Group. Koordynacja danych została przeprowadzona przez Nottingham Clinical Research Group.18. Badacze z TIMI, sponsor i Nottingham wspólnie przeprowadzili analizę danych, a wszystkie grupy zaświadczają o danych.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Dwie grupy włączonych pacjentów były podobne (Tabela 1). Ich średni wiek wynosił 58 lat, a 22 procent to kobiety. Przed zdarzeniem indeksowym 38 procent pacjentów miało dowody wcześniejszej choroby sercowo-naczyniowej, a 18 procent miało cukrzycę. Jako zdarzenie indeksu około jedna trzecia miała niestabilną dusznicę bolesną wysokiego ryzyka, jedna trzecia miała zawał mięśnia sercowego związany z elektrokardiograficznym uniesieniem odcinka ST, a jedna trzecia miała zawał mięśnia sercowego bez takiego wzrostu. Sześćdziesiąt dziewięć procent pacjentów poddano przezskórnej interwencji wieńcowej w celu leczenia ich ostrego zespołu wieńcowego przed randomizacją. Podczas okresu leczenia podawano pacjentom następujące leki: kwas acetylosalicylowy, 93%; warfaryna, 8 procent; klopidogrel lub tiklodypina, początkowo 72% i 20% w ciągu jednego roku; beta-blokery, 85 procent; inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), 69%; i blokery receptorów angiotensyny, 14 procent. Badany lek podawano średnio 1,6 roku w grupie otrzymującej gatyfloksacynę i 1,7 roku w grupie placebo. W ciągu roku 74,4 procent pacjentów w grupie z gatifloksacyną i 80,0 procent pacjentów z grupy placebo przyjmowało badany lek. Wystąpiły odpowiednio 3025 i 3272 pacjento-lat ekspozycji na gatyfloksacynę i placebo.
Rycina 2. Rycina 2. Szacunki Kaplan-Meier dotyczące zdarzeń w czasie u pacjentów leczonych Gatifloksacyną lub placebo. Zdarzenia definiowano jako zgony lub poważne incydenty sercowo-naczyniowe, a odnotowane odsetki wystąpiły po dwóch latach.
Rycina 3. Rycina 3. Redukcja ryzyka dla śmierci lub ważniejsze zdarzenia sercowo-naczyniowe i częstość zdarzeń po dwóch latach. Kwadraty oznaczają współczynniki zagrożenia, a linie poziome 95-procentowe przedziały ufności. Pierwotny punkt końcowy zdefiniowano jako połączenie śmierci z wszystkich przyczyn, zawału mięśnia sercowego, udokumentowanej niestabilnej dławicy piersiowej wymagającej ponownej hospitalizacji, rewaskularyzacji (przeprowadzonej co najmniej 30 dni po randomizacji) i udaru mózgu.
[patrz też: medline odzież medyczna, diastaza, kwas paraaminobenzoesowy ]
[patrz też: spiaczka cukrzycowa, olx drezdenko, spiaczka cukrzycowa objawy ]