Azytromycyna do wtórnej prewencji zdarzeń wieńcowych ad 5

Ryzyko Pierwotnego Punktu Końcowego Związanego z Leczeniem Azytromycyną, Uwarunkowane zgodnie z Charakterystyką Wyjściową Uważane za Czynniki Ryzyka Wieńcowego. Rozmiar prostokątów jest proporcjonalny do odwrotności wariancji współczynnika hazardu. Analizy podgrup pierwotnego punktu końcowego według indywidualnych cech wyjściowych uznawanych za czynniki ryzyka wieńcowego przedstawiono na rycinie 2. W tych analizach nie było istotnych różnic między grupą azytromycyny i grupą placebo w ryzyku pierwotnego punktu końcowego. Nie było również różnicy między grupami, gdy analizowano inne charakterystyki wyjściowe, w tym dławicę w spoczynku, dusznicę bolesną podczas wysiłku, wcześniejszą rewaskularyzację i wcześniejszy zawał mięśnia sercowego.
Stan przeciwciał C. pneumoniae oznaczano przez testowanie próbek krwi pobranych podczas rejestracji. Dwadzieścia procent uczestników nie miało przeciwciała w frakcji surowicy IgG, a dwie trzecie nie miało przeciwciała IgA. Ani przeciwciało IgG, ani przeciwciało IgA nie były istotnie związane z ryzykiem pierwotnego punktu końcowego w grupie azytromycyny lub placebo.
Tabela 4. Tabela 4. Objawy zgłaszane przez uczestników podczas jednorocznego okresu leczenia. Objawy zgłaszane przez uczestników podczas wywiadów w odstępach czasu w trakcie roku leczenia oraz liczba uczestników, którzy zgłosili chęć opieki medycznej nad tymi objawami, przedstawiono w Tabeli 4. Nie uzyskano klinicznych ani laboratoryjnych danych kontrolnych dotyczących zgłoszonych objawów. Chociaż uczestnicy otrzymujący placebo zgłaszali objawy żołądkowo-jelitowe z pewną częstotliwością, objawy te występowały częściej u osób otrzymujących azytromycynę. Jednak uczestnicy, którzy otrzymywali placebo, szukali opieki medycznej nad objawami żołądkowo-jelitowymi tak często jak ci, którzy otrzymywali azytromycynę.
Utratę słuchu zgłaszano częściej w grupie azytromycyny. Utrata słuchu została uwzględniona wśród objawów omawianych podczas wywiadów z powodu doniesień o odwracalnym ubytku słuchu u pacjentów leczonych dużymi dawkami azytromycyny w przypadku infekcji Mycobacterium avium complex. 13,14 Tylko 12 uczestników zgłaszających upośledzenie słuchu poszukiwało opieki medycznej. Dwóch z tych uczestników, zarówno w grupie placebo, przerwać cotygodniowe leczenie (jeden na stałe i jeden na pewien czas). Spośród wszystkich uczestników zgłaszających utratę słuchu, którzy na stałe lub tymczasowo zaprzestali przyjmowania przypisanego im leku, sześciu było z grupy azytromycyny, a sześciu z grupy placebo.
Do objawów omawianych podczas wywiadów zaliczono kandydozy pochwy, ponieważ może to być efekt uboczny długotrwałego leczenia antybiotykami. Co zaskakujące, objaw ten występował częściej w grupie placebo, a wszystkie 12 kobiet, które zgłosiły więcej niż jeden cykl leczenia, pochodziło z grupy placebo. Trzydzieści cztery poważne zdarzenia niepożądane (12 w grupie azytromycyny i 22 w grupie placebo) niewymienione w Tabeli 4 zgłoszono FDA, ponieważ nie można wykluczyć związku z leczeniem.
Dyskusja
Badanie to wykazało, że jeden rok cotygodniowej terapii azytromycyną nie wiązał się z żadną klinicznie istotną korzyścią w prewencji wtórnej zdarzeń wieńcowych
[podobne: martwica trzustki, medline odzież medyczna, zaburzenie schizoafektywne ]
[hasła pokrewne: kwas paraaminobenzoesowy, chlamydia pneumoniae leczenie, zaburzenie schizoafektywne ]