Azytromycyna do wtórnej prewencji zdarzeń wieńcowych czesc 4

Przy każdej analizie okresowej Rada ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa głosowała jednogłośnie, aby kontynuować badanie. Dr Grayston zaprojektował badanie z pomocą dr. Kronmal i Jackson. Dane zebrane na 28 stronach (wymienionych w Załączniku) zostały zebrane i ocenione w Axio Research, pod kierunkiem Pani Borrowdale. Dr Kronmal przeanalizował dane z pomocą dr. Grayston i Jackson. Dr Grayston i wszyscy autorzy ręczyli za dane i analizę. Wszyscy autorzy przyczynili się do napisania manuskryptu pod kierunkiem doktora Graystona.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka uczestników ACES, według grupy analitycznej. ACES wzięło udział 4012 pacjentów; 2004 losowo przypisano do grupy azytromycyny, a 2008 do grupy placebo. Spośród osób zapisanych jedna z grupy azytromycyny i dwie z grupy placebo nie otrzymały żadnego badanego leku. Tabela pokazuje charakterystykę uczestników przy rejestracji. Pięćdziesiąt sześć procent uczestników miało zawał mięśnia sercowego, a 89 procent przeszło procedurę rewaskularyzacji wieńcowej. Dwadzieścia dziewięć procent zgłosiło dławicę w spoczynku, 28% miało dusznicę bolesną tylko przy wysiłku, a 12% miało zastoinową niewydolność serca.
Tylko 86 uczestników (2 procent) wycofało zgodę lub straciło kontakt z pacjentem. Zostały one podzielone w przybliżeniu równo między grupę azytromycyny (44 uczestników) i grupę placebo (42 uczestników). Dziewięćdziesiąt siedem procent z 45.336 zaplanowanych wizyt kontrolnych zostało pomyślnie zakończonych. Mediana długości obserwacji wynosiła 3,91 roku w grupie azytromycyny i 3,92 roku w grupie placebo. Osiemdziesiąt osiem procent uczestników grupy azytromycyny i 93 procent osób z grupy placebo ukończyło jednoroczny okres cotygodniowego leczenia.
Rysunek 1. Rysunek 1. Krzywe Kaplana-Meiera reprezentujące skumulowaną częstość pierwotnego punktu końcowego, według grupy badawczej. Częstotliwość pierwotnego punktu końcowego wynosiła 22,3% w grupie azytromycyny i 22,4% w grupie placebo. Wystąpiło zmniejszenie o 1% ryzyka pierwotnego punktu końcowego w grupie azytromycyny (95-procentowy przedział ufności, -13 do 13%). Krzywa przedstawiająca skumulowaną szybkość pierwotnego punktu końcowego w każdej z dwóch grup w czasie jest przedstawiona na rysunku 1.
Tabela 2. Tabela 2. Odsetek uczestników z każdym zdarzeniem wnoszącym wkład do podstawowego punktu końcowego, zgodnie ze zdarzeniem i grupą analityczną. Tabela 3. Tabela 3. Odsetek uczestników z pierwotnymi lub wtórnymi zdarzeniami końcowymi, w zależności od rodzaju zdarzenia i grupy badawczej. Odsetek uczestników z każdym z poszczególnych zdarzeń przyczyniających się do pierwszorzędowego punktu końcowego przedstawiono w Tabeli 2. Nie było znaczącej różnicy między grupą azytromycyny i grupą placebo pod względem częstotliwości każdego pojedynczego zdarzenia. Tabela 3 pokazuje częstość wszystkich pierwotnych i wtórnych zdarzeń końcowych w trakcie badania, niezależnie od tego, czy wystąpiły one po wcześniejszym zdarzeniu uczestnika. Ponownie, nie było różnicy między grupami w odniesieniu do częstotliwości pierwotnych lub wtórnych zdarzeń końcowych.
Rysunek 2
[hasła pokrewne: ginekomastia kielce, apiksaban, diastazy w moczu ]
[podobne: spiaczka cukrzycowa, olx drezdenko, spiaczka cukrzycowa objawy ]