Hiponatremia wśród biegaczy w maratonie bostońskim ad

Wszyscy zarejestrowani uczestnicy w wieku 18 lat lub starsi byli uprawnieni, bez względu na to, czy zarejestrowali się do maratonu na podstawie konkurencyjnego czasu kwalifikacyjnego lub w imieniu organizacji charytatywnej – mechanizmu, dla którego nie było wymagane wcześniejsze doświadczenie maratońskie. Badani byli wybierani losowo na obszarze sąsiadującym z rejestracją wyścigu i zaproszeni do udziału. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich podmiotów. Protokół badania został zatwierdzony przez Komisję Badania Klinicznego Szpitala Dziecięcego w Bostonie. Projekt badania
Przed rozpoczęciem maratonu uczestnicy wypełniali ankietę opisującą podstawowe dane demograficzne i szkoleniowe, historię medyczną i przewidywane strategie hydratacji dla wyścigu. Na mecie biegacze dostarczyli próbkę krwi i wypełnili ankietę szczegółowo opisującą zużycie płynów i wydalanie moczu podczas wyścigu. Próbki krwi odwirowano na miejscu i zamrożono w -70 ° C do czasu analizy. Przy użyciu balansu cyfrowego zarejestrowano ciężar przedrostka i natarcia dla każdego biegacza.
Mierniki rezultatu
Podstawową hipotezą badania było to, że nadmierna konsumpcja płynów hipotonicznych wiąże się z hiponatremią u biegaczy maratońskich. Hiponatremię zdefiniowano jako stężenie sodu w osoczu wynoszące 135 mmol na litr lub mniej. Ciężką hiponatremię i krytyczną hiponatremię zdefiniowano jako stężenia sodu w surowicy odpowiednio 130 i 120 mmol na litr lub mniej. Zmienne niezależne analizowane pod kątem asocjacji z hiponatremią obejmowały zmianę masy ciała podczas wyścigu i zgłaszane przez niego przyjmowanie płynów, w tym objętość, częstotliwość i typ. Zarówno woda, jak i napój sportowy zawierający elektrolity były oferowane w każdym milimetrze, a biegacze zostali poproszeni o oszacowanie proporcji ich spożycia z każdego z nich. Inne czynniki, które uwzględniliśmy to płeć (zmienna dychotomiczna), wskaźnik masy ciała (waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach), tempo treningu, liczba poprzednich maratonów (podzielona na medianę pięciu), czas trwania maratonu w godzinach i minutach, użycie lub niewykorzystanie NLPZ w zeszłym tygodniu (zmienna dychotomiczna), wiek i rasę (zmienna dychotomiczna [biała vs. niebiałkowa]). Rasa była zgłaszana przez biegaczy.
Analiza statystyczna
Statystyki opisowe zostały wykorzystane do oszacowania częstości występowania hiponatremii i scharakteryzowania danych demograficznych dostarczonych przez biegaczy. O ile nie określono inaczej, t-testy i dokładny test Fishera zastosowano do identyfikacji jednoczynnikowych predyktorów związanych z hiponatremią, na poziomie istotności statystycznej P.0,05. Regresja logistyczna (oprogramowanie SAS, wersja 9.0) i uogólnione modele addytywne19 (oprogramowanie S-Plus, wersja 6.1 dla Windows) zostały wykorzystane w analizie wieloczynnikowej do identyfikacji niezależnych czynników predykcyjnych hiponatremii.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa populacji badań Boston Marathon 2002. Tabela podsumowuje wyjściową charakterystykę demograficzną i szkoleniową badanej populacji. Z zapisanych 766 biegaczy 511 (67%) zgłosiło się do stacji badawczej na mecie. Spośród nich 489 dostarczyło próbkę krwi (ograniczenia, takie jak loty samolotami, uniemożliwiły 22 biegaczom dostarczenie próbki)
[przypisy: pochp zaostrzenie, torbiel śródpiersia, kwas paraaminobenzoesowy ]
[więcej w: olx barlinek, wałeczki ziarniste w moczu, tamponada nosa ]