Odpowiedzi hematologiczne pacjentów z chorobą sierpowatą do leczenia hydroksymocznikiem ad 8

Zakres wzrostu hemoglobiny płodowej był 2- do 10-krotny; trzech pacjentów miało poziom od 10 do 15 procent całkowitej hemoglobiny podczas trzymiesięcznego badania. Stosując analizę wieloczynnikową w celu zdysocjowania wkładu trzech czynników, które determinują poziomy hemoglobiny płodowej u pacjentów z sierpowatą chorobą, 14 stwierdziliśmy, że produkcja limfocytów F, jak oszacowano na podstawie poziomów F-retikulocytów, stanowi około 70 procent wzrostu w hemoglobiny płodowej u tych pacjentów, z mniejszym udziałem wynikającym ze zwiększenia ilości hemoglobiny płodowej na komórkę F. Preferencyjne przeżycie komórek F, 14, 23 przypuszczalnie w wyniku zmniejszonej wewnątrzkomórkowej polimeryzacji hemoglobiny S, stało się bardziej znaczącym czynnikiem u pacjentów wycofanych po pewnym czasie, w którym wstrzymano hydroksymocznik. Przy długotrwałej terapii hydroksymocznikiem poziomy hemoglobiny płodowej mogą w większym stopniu przyczyniać się do końcowej wartości hemoglobiny w stanie stacjonarnym. Alternatywnie, o czym świadczy ciągły wzrost poziomu hemoglobiny płodowej u pacjenta G pomiędzy pierwszym i drugim cyklem leczenia (ryc. 2), można opracować strategie leczenia przerywanego w celu wykorzystania preferencyjnego przeżycia komórek F u tych pacjentów. . Wystąpił okres opóźnienia między rozpoczęciem leczenia hydroksymocznikiem a późniejszymi wzrostami hemoglobiny płodowej (lub reticulocytów F) u dwóch z czterech pacjentów poddanych ponownemu leczeniu. Te wyniki, które uzyskano, gdy pacjenci byli hospitalizowani i ściśle monitorowani, wskazują, że hydroksymocznik powinien być podawany przez okres próbny trwający co najmniej 60 dni, zanim pacjent zostanie określony jako nie reagujący na lek.
Wyliczona w stanie stacjonarnym frakcja polimeru przy 70% nasycenia tlenem przy medianowej gęstości komórek, która może być uważana za przybliżoną wskazówkę dotyczącą skuteczności leczenia, pozostała niezmieniona w komórkach innych niż F, ale zmniejszyła się o około 33 procent w stosunku do przeciętnego polimeru. frakcja 0,06 w komórkach F. Jest to nadal znaczny potencjał polimeryzacji, 12 razy wyższy niż w komórkach od pacjenta z zespołem łagodnego sierpowatego sierpowatego hemoglobiny – G.A.-. ° -HPFH (0,05 przy 70% nasycenia tlenem), na przykład 12,30. komórki nie zawierające F u leczonych pacjentów, które zachowałyby swoistą tendencję do tworzenia wewnątrzkomórkowych polimerów w warunkach fizjologicznych, a zatem oczekuje się, że będą nadal manifestować swoje skłonności hemolityczne i naczyniowo-okluzyjne. Jednak drugim mechanizmem możliwej korzyści jest zmniejszenie liczby gęstych komórek. Chociaż ten efekt odnotowano w początkowym badaniu pacjentów z niedokrwistością sierpowatokrwinkową, którzy byli leczeni 5-azacytydyną, 3 było to niekonsekwentne odkrycie w innych badaniach10. Całkowity spadek gęstych komórek, z 5,5 do 1,5% w naszym badaniu , również przyczyniłoby się do obniżenia ogólnej tendencji do wewnątrzkomórkowej polimeryzacji hemoglobiny S.16, 20. ważona. frakcja polimeru została obliczona na podstawie tego zmniejszenia, jak również wzrostu frakcji komórek F i ilości płodu. hemoglobina na komórkę F. Analiza wykazała spadek o około 25 procent całkowitej zawartości polimeru po obróbce, od 0,12 do 0,09.
Możliwe jest, że dalsze redukcje frakcji polimeru można osiągnąć za pomocą innych schematów hydroksymocznika
[przypisy: profilaktyka poekspozycyjna, diastaza we krwi, olx barlinek ]