Polispecyficzna dożylna immunoglobulina u pacjentów leczonych klindamycyną z zespołem wstrząsu toksycznego wywołanego streptokokami: systematyczny przegląd i metaanaliza cz. 2

width=300Wieloskładnikowa dożylna immunoglobulina (IVIG) jest zalecana przez niektórych ekspertów jako wspomagające leczenie STSS, między innymi z powodu danych laboratoryjnych wskazujących na potencjalnie korzystne działania, w tym neutralizację superantygenów i zwiększony klirens bakteryjny. Jednak użycie IVIG dla STSS było trudne do oceny klinicznej; jedyne randomizowane badanie kontrolowane (RCT) zostało zatrzymane na początku ze względu na powolną rekrutację. Chociaż zgłoszono niewielką liczbę badań nierandomizowanych, interpretacja tych danych jest skomplikowana z powodu nieodłącznego ryzyka błędu, zmiennych kryteriów włączenia i niespójnego stosowania klindamycyny, która jest powszechnie zalecana jako dodatek do penicyliny. Podjęliśmy systematyczny przegląd badań randomizowanych i nierandomizowanych, które oceniały zastosowanie wspomagającego IVIG w STSS. Następnie wykonaliśmy metaanalizę wpływu IVIG na wskaźniki umieralności w podgrupie pacjentów ze STSS, których antybiotykoterapia obejmowała klindamycynę.


[patrz też: kwas paraaminobenzoesowy, chlamydia pneumoniae leczenie, zaburzenie schizoafektywne ]