Terapia adjuwantowa w stadium I i II stadium nabłonkowego raka jajnika – wyniki dwóch prospektywnych randomizowanych prób czesc 4

Analiza przeżycia obejmowała wszystkich pacjentów zrandomizowanych niezależnie od tego, czy otrzymali przypisaną terapię, czy ukończyli pełny cykl leczenia. Analiza wtórna pomijająca pacjentów, którzy otrzymali niewłaściwą, ograniczoną lub brak terapii, dała podobne wyniki. Trzech pacjentów losowo przydzielonych do melfalanu, którzy zostali później uznani za niekwalifikujących się do pierwszego badania, ale kwalifikujących się do drugiego, obserwowano i włączono do analizy skutków toksycznych i patologicznych dla drugiego badania, ale nie w porównaniu skuteczności leczenia. Pięciu pacjentów zginęło w następstwie obserwacji przed upływem pięciu lat: dwóch przydzielonych do obserwacji zostało utraconych po 35 i 43 miesiącach, a trzech przydzielonych do melfalanu zginęło po 15, 18 i 50 miesiącach. Nasza analiza traktowała je jako przypadkowe straty, a pacjentów włączono do analizy przeżycia i przeżycia wolnego od choroby aż do daty ostatniego kontaktu z badaniem. Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka pacjentów z rakiem jajnika w stadium I lub II stadium. Charakterystykę randomizowanych pacjentów przedstawiono w Tabeli 2. Dwie grupy były dobrze dobrane pod względem typu histologicznego, stopnia histologicznego i stadium, ale pacjenci przypisani do melfalanu byli nieco młodsi. Typ histologiczny i stopień były oparte na klasyfikacji dokonanych w centralnym przeglądzie patologii. Oceny histologiczne były dobrze zróżnicowane, umiarkowanie dobrze zróżnicowane i słabo zróżnicowane nowotwory, a także nowotwory o pogranicznej złośliwości. Dokonano centralnej oceny patologicznej u 72 z 81 pacjentów, którzy mogliby zostać poddani ocenie (89 procent), a wyniki porównano z wynikami oceny przeprowadzonej przez pierwotną instytucję (dane niepokazane). Nie stwierdzono istotnych różnic w typie histologicznym. Chociaż projekt badania miał na celu wykluczenie pacjentów z nowotworami o pogranicznej złośliwości, trudność dokonania tego wykluczenia jest oczywista. Jak pokazano w Tabeli 2, 27 pacjentów w pierwszym badaniu (33 procent) zostało później zadeklarowanych w centralnej ocenie patologicznej, aby mieć nowotwory o pogranicznej złośliwości, nawet jeśli oryginalny patolog uznał, że kryteria dla bardziej złośliwego procesu zostały spełnione. Pacjenci z nowotworami o pogranicznej złośliwości byli względnie równomiernie rozdzieleni między dwie grupy badane.
Toksyczność
Pacjenci przydzieleni do obserwacji nie otrzymywali placebo, dlatego częstość występowania działań toksycznych związanych z placebo nie została oceniona. W przypadku pacjentów otrzymujących melfalan, natychmiastowe efekty toksyczne były łagodne i tolerowane. Siedemdziesiąt dziewięć procent pacjentów miało pewien stopień mielosupresji. Siedmiu pacjentów (16 procent) miało ciężką mielosupresję w pewnym momencie ich przebiegu, pięć (12 procent) miało nadmiarowe liczby płytek krwi poniżej 50 000 na milimetr sześcienny, a cztery (9 procent) miały nadetki w liczbie białych poniżej 2000 na milimetr sześcienny. Nie stwierdzono powikłań zakaźnych związanych z leukopenią i żadnych epizodów krwawienia związanych z małopłytkowością wywołaną chemioterapią. Jedenaście pacjentów (26 procent) zgłosiło łagodne lub umiarkowane działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego. Nie zgłoszono żadnych innych działań niepożądanych. Jeden pacjent leczony melfalanem zmarł sześć lat po zakończeniu leczenia, z rozpoznaniem niedokrwistości aplastycznej
[przypisy: olx drezdenko, martwicze zapalenie powięzi, olx barlinek ]